Bröring Slaapcomfort B.V., hierna te noemen “Bröring”, gevestigd aan Gelderlandplein 101-111, 1082 LV Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

http://broring.com/ Bröring Slaapcomfort B.V. Gelderlandplein 101-111, 1082 LV Amsterdam 020- 301 36 60

T. van Doornewaard is de Functionaris Gegevensbescherming van Bröring. Hij is te bereiken via info@broring.com

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Bröring verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die direct of indirect zijn te herleiden tot u als persoon. Denk daarbij onder meer aan uw rekeningnummer, naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en emailadres. Alles wat met die persoonsgegevens wordt gedaan, wordt ‘verwerken’ genoemd. De wettelijke betekenis van het begrip ‘verwerken’ is ruim en houdt onder meer in:

● het verzamelen;
● het bewaren;
● het raadplegen;
● het gebruiken;
● het verwijderen van persoonsgegevens.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens van personen met wie wij direct of indirect een relatie willen krijgen, hebben of hebben gehad. Denk daarbij aan:
● (potenële) klanten;
● bezoekers van onze websites;
●personen die aan een bedrijf of organisatie zijn verbonden waar wij een relatie mee hebben.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: – Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Gegevens over uw activiteiten op onze website – Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@broring.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Bröring verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw bestelling en uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren – U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Bröring analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
– Voor historische, statistische en/of wetenschappelijke doeleinden
Wij verwerken niet meer gegevens dan noodzakelijk is voor de doeleinden zoals we die
genoemd hebben. Uw persoonsgegevens bewaren wij ook niet langer dan nodig is. Wel kunnen
we uw gegevens nog gebruiken voor historische, statistische en/of wetenschappelijke doelen en analyses.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Bröring bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:Voor de afhandeling van uw bestelling; minimaal gedurende de wettelijke fiscale bewaarplicht en de garantietermijn van uw aankopen.

Voor marketingactiviteiten: zo lang u onze informatie, zoals een reclamefolder of nieuwsbrief te wenst ontvangen.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Bröring verstrekt uitsluitend aan derden, en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
Bröring gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Bröring gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat- doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bröring en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@broring.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Bröring wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Bröring neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@broring.com